Uzsākts darbs pie patērētāju paradumu izpētes

23/11/2022

Uzrunātie Vidzemes novadu iedzīvotāji aicināti būt atsaucīgiem un iesaistīties patērētāju paradumu izpētē, ko līdz 2023.gada martam veiks SIA “ZAAO” sadarbības partneris, lai kopīgi rastu risinājumus aprites ekonomikas centra izveidē un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidē.

SIA “ZAAO” turpina strādāt pie projekta „Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (turpmāk tekstā - Projekts) īstenošanas, kura ietvaros ir uzsākta sadarbība ar SIA “Jaunrades laboratorija” par pētījuma veikšanu, lai noskaidrotu patērētāju attieksmi pret preču atkārtotu izmantošanu, remontu un pārstrādi.

Projekta aktivitātes ietvaros SIA “Jaunrades laboratorija” veiks padziļinātu izpēti par patērētāju uzvedību, motivāciju, paradumiem, izvēloties atkārtoti izmantojamo preču  izmantošanu. Datu ieguvei tiks veiktas intervijas gan ar atkritumu apsaimniekošanas nozarē iesaistītajiem speciālistiem, gan sabiedrību, kā arī tiks veikta atkārtoti izmantojamo un remontējamo preču izpēte, kas pieejama SIA “ZAAO” EKO laukumos, RAAC “Daibe” poligonā. 

Šī pētījuma rezultāti tiks izmantoti par pamatu nākamo Projekta aktivitāšu realizēšanai, kas būs vērstas uz tādas ekosistēmas izveidi, kas padara atkārtotu izmantošanu, remontu un pārstrādi pieejamu un pieņemamu plašai sabiedrības daļai, izstrādājot lokālus remonta un pārstrādes centru modeļus pašvaldībām. SIA “ZAAO” šādu centru plāno veidot Dzelzceļa ielā 5, Valmierā, esošajā EKO laukuma teritorijā.

Aicinām ikvienu, kas tiks uzrunāts iesaistei Pētījumā, būt atsaucīgam, jo iegūtie rezultāti ne tikai palīdzēs konkrētā Projekta aktivitāšu īstenošanā, bet palīdzēs pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Latvijā attiecībā arī uz citām atkritumu grupām. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar  21  atkritumu apsaimniekošanas nozares sadarbības partneri, tajā skaitā SIA “ZAAO” līdz 2028.gada 31.decembrim  īsteno Eiropas Savienības (ES) LIFE programmas integrētā projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Recources IP) aktivitātes, attīstot atkritumu apsaimniekošanas nozari, veicinot aprites ekonomikas principu un atkritumu kā resursu koncepcijas ieviešanu.

Projekta kopējais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam noteiktos pasākumus.

__________

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā –Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE WasteTo Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras.

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE WasteTo Resources IP projekta partneru viedokli, un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija.