Vēsture

SIA "ZAAO" kā SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” tika dibināta 1998.gada novembrī. Organizācijas dibinātājas ir Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras rajonu pašvaldības.

Projekta sākums

1998.gadā Latvijas atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas ieviešanas ietvaros darbu uzsāka projekts “500-“, kas paredzēja Latvijā būtiskas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas jomā. Kā pilotprojekta teritorija tika izvēlēts Ziemeļvidzemes reģions. Tajā ietilpst Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras rajoni. Minēto teritoriju izvēlējās, jo:

  • Ienākumu līmenis šajā teritorijā vairāk vai mazāk atbilst vidējam ienākumu līmenim valstī;
  • Šajā reģionā nav tik lielas pilsētas, kurām būtu vajadzīga sava patstāvīga SAA sistēma (nav tik liels iedzīvotāju blīvums un saražotais atkritumu apjoms kā, piemēram, Rīgā);
  • Teritorijā pastāv jau zināma pašvaldību savstarpēja sadarbība atkritumu apsaimniekošanā, attieksme pret uzlabojumiem vides aizsardzības jomā ir pozitīva;
  • Izmēģinājuma teritorijā atrodas Gaujas Nacionālais parks, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, tādejādi iespējams veikt lielu ieguldījumu minēto vides objektu aizsardzībā.

Pilotprojekta mērķis

Likvidēt esošās legālās un nelegālās 104 izgāztuves Ziemeļvidzemes reģionā, izveidot jaunu, mūsdienīgu cieto sadzīves atkritumu poligonu, kā arī ieviest atkritumu savākšanas – apsaimniekošanas sistēmu, kas aptver Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras rajonus.

Pilotprojekta uzdevumi (1998):

  • jaunas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošana;
  • mūsdienu sanitārajām prasībām atbilstoša atkritumu noglabāšanas poligona ierīkošana;
  • veco izgāztuvju rekultivācija.

Projekta norise

Sadarbojoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Dānijas Vides aizsardzības aģentūras pārstāvim Latvijā a/s “Carl Bro International”, tika apzināta esošā situācija atkritumu apsaimniekošanā Ziemeļvidzemes reģionā - apsekotas 104 reģistrētās izgāztuves (1998.), patvaļīgi ierīkotās atkritumu izmešanas vietas, apzināts tehniskais nodrošinājums (konteineri, savācējmašīnas, traktori).

Tika uzsākti vietas meklējumi jauna videi droša un mūsdienu sanitārajām prasībām atbilstoša atkritumu noglabāšanas poligona būvniecībai Ziemeļvidzemes reģionā. Poligona vietas izvēle…

Tika veikts pirmais Ietekmes uz Vidi novērtējums Latvijā potenciāli iespējamām jaunā poligona atrašanās vietām.

Apkopotie dati par atkritumu saimniecību Ziemeļvidzemes reģionā tika izmantoti par pamatu Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) ziņojuma izstrādē, ko veica a/s “Carl Bro International” konsultants Jan Gerrit Tesink (Holande).

Tika organizēti informatīvi semināri, tikšanās un apspriedes pašvaldībās par atkritumu apsaimniekošanu turpmāk. Sarunās piedalījās gan pašvaldību darbinieki, gan iedzīvotāji un uzņēmēji.

Organizācijas dibināšana

Semināros Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras pašvaldības pieņēma lēmumu par reģionālas atkritumu apsaimniekošanas organizācijas dibināšanu un jauna mūsdienu prasībām atbilstoša atkritumu noglabāšanas poligona ierīkošanu Ziemeļvidzemes reģionā.

1998.gada novembrī tika nodibināta SIA "ZAAO". 1999.gada martā tā tika pārveidota par bezpeļņas organizāciju SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.

2002. gada 29. novembrī ZAAO iegūva Bureau Veritas Quality International (BVQI) Integrētās vadības sistēmas kvalitātes un vides standartu sertifikātus. SIA ZAAO ir pirmā atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrība, kuras darbībā ir izveidota, ieviesta un tiek uzturēta integrētā vadības sistēma, kas atbilst kvalitātes standartam ISO 9001:2000 un vides standartam ISO 14001:2004. Pārsertifikācija veikta 2005. gada novembrī.

2003.gada aprīlī reģistrēta Komercreģistrā kā SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.

No 2005. gada 1. janvāra poligons Daibe ir vienīgā visu Ziemeļvidzemes reģiona (Cēsu, Limbažu, Valkas, Valmieras rajoni) cieto sadzīves atkritumu (CSA) apstrādes un noglabāšanas vieta.