Poligona vietas izvēle

Ziemeļvidzemes reģiona kopējā platība ir vairāk kā 10 tūkstoši km2, tajā dzīvo aptuveni 200 tūkstoši iedzīvotāju.

 

Reģiona atkritumu ražošanas smaguma centrs ir Valmieras rajona Kocēnu pagastā, kas atrodas dienvidrietumu virzienā no Valmieras pilsētas. Apsekojamās teritorijas diametrs ir 70 km ap atkritumu ražošanas smaguma centru. Iespēju robežās jaunā sadzīves atkritumu noglabāšanas poligona vieta tika meklēta atkritumu ražošanas smaguma centra tuvumā, lai samazinātu transporta izmaksas un ietekmi uz vidi, ko rada atkritumu transportēšana. Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldības iesniedza savus priekšlikumus, kur nākotnē varētu ierīkot atkritumu noglabāšanas poligonu. Iesniegtās vietas tika atzīmētas Ziemeļvidzemes reģiona kartē.

 

Tālāk meklējumi tika veikti pēc metodoloģijas, kas sastāv no četriem posmiem:

  • neapmierinošo teritoriju izslēgšana;
  • potenciālo teritoriju identificēšana;
  • potenciālo teritoriju izvēle;
  • galīgās vietas izvēle, pamatojoties uz Ietekmes uz vidi novērtējumu.

     

Pirmās tika izslēgtas vietas, kas atradās dabas lieguma zonās vai ļoti tuvu aizsargājamām teritorijām, piemēram, Gaujas Nacionālais parks.

 

Tika izslēgtas vietas ar celtniecības prasībām neatbilstošiem ģeoloģijas rādītājiem, piemēram, augsts gruntsūdens līmenis, nepietiekams māla slānis u.c. Sīkāka vietu analīze un novērtēšana tika veikta 9 vietām pirms to izvirzīšanas uz Ietekmes uz vidi novērtējumu.

SlazdiKocēnu pagastsValmieras rajons
DūķeriKocēnu pagastsValmieras rajons
BāleKauguru pagastsValmieras rajons
VārnasKocēnu pagastsValmieras rajons
ImantaKauguru pagastsValmieras rajons
KaijciemsLimbažu pagastsLimbažu rajons
SmilteneSmiltenes pagastsValkas rajons
MārsnēniMārsnēnu pagastsCēsu rajons
DaibeStalbes pagastsCēsu rajons