Personāla politika

Personāla vadības mērķis un vērtības 

SIA “ZAAO” (ZAAO) personālvadības mērķis ir nodrošināt tādu darbinieku piesaisti, kas sekmētu uzņēmuma kopīgā darba efektivitāti un stratēģisko mērķu īstenošanu. Uzņēmuma vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi, izglītoti klienti un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana, kas tiek ņemts vērā, īstenojot personāla politiku. ZAAO var lepoties ar stabilu kolektīvu, darbiniekiem ar augstu profesionālo līmeni, gatavību strādāt komandā, atbildības izjūtu, radošu iniciatīvu un lojalitāti. Lai veicinātu uzņēmuma personāla politikas pamatvērtībām atbilstošu darbinieku piesaisti, ZAAO ir ieviesta konkurētspējīga atalgojuma un piemaksu sistēma, radīti droši un mūsdienīgi darba apstākļi, īpaša uzmanība tiek pievērsta darba drošībai, tiek īstenota sociālās aizsardzības un garantiju programma.

Darba koplīgums

Papildus darba attiecību regulējumam, ko nosaka valsts likumdošana, darba tiesiskās attiecības uzņēmumā regulē arī Darba koplīgums, Darba kārtības noteikumi un Darba samaksas Nolikums. Darba koplīgums darbiniekam rada labvēlīgākus noteikumus, papildus Darba likumā un citos darba attiecības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajam. Darba koplīgumā noteikti darbinieku nodarbinātības garantiju, darba samaksas, sociālo garantiju, darba drošības un veselības aizsardzības organizācijas jautājumi.

Darba samaksa

Darba alga tiek noteikta saskaņā ar daba devēja un darba ņēmēja noslēgto līgumu, kā arī ievērojot uzņēmuma atalgojuma politikas principus. Darba algas samaksas līmenis ir konkurētspējīgs un atbilstošs darba tirgus prasībām un tā tendencēm. Saskaņā ar Darba samaksas nolikumu darbiniekiem ir iespēja saņemt piemaksas par papildus darbu un darba kvalitāti, bet saskaņā ar Darba koplīgumu vienu reizi gadā saņemt atvaļinājuma pabalstu.

PDF icon Atalgojuma_politikas_principi.pdf

 

Darba kvalitāte

Uzņēmuma darbība tiek regulēta ar augstām prasībām un noteiktiem standartiem. Kvalitātes prasības ietver vienotu procedūru izstrādi, regulāru to aktualizāciju, darba procesu optimizāciju un darba rezultātu novērtēšanu.

Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana

ZAAO veic savu darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Apbalvojumi

Uzņēmuma augstākais apbalvojums ir “ZAAO Goda zīme” – sudraba lapa. Uzņēmuma goda zīmi piešķir par nozīmīgu ieguldījumu ZAAO sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbībā. Ar ZAAO Goda zīmi apbalvotajiem darbiniekam pasniedz atzinības rakstu un naudas balvu. Uzņēmums var piešķirt darbiniekam arī apbalvojumus – izteikt pateicību vai izsniegt dāvanu.

Profesionālā apmācība

Uzņēmums organizē darbinieku ikgadējo iekšējo profesionālo apmācību uzņēmumā, kā arī nodrošina iespēju piedalīties kursos, mācībās, konferencēs un semināros ārpus ZAAO, kas saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšanu un darba organizācijas uzlabošanu. Uzņēmums izskata iespēju nodrošināt darbiniekam apgūt zināšanas mācību iestādēs (augstskola, universitāte, akadēmija), ja tas ir nepieciešams darba pienākumu kvalitatīvākai izpildei, apmaksājot daļu vai visu mācību maksu. Uzņēmums veicina darbinieku karjeru un piedāvā izaugsmes iespējas.

Sabiedriskās aktivitātes

Tiek organizēta uzņēmuma darbinieku sporta komanda dalībai nozares asociācijas organizētos sporta pasākumos. Par tradīciju uzņēmumā ir kļuvusi ikgadējā Ziemassvētku balle ar plašu atpūtas programmu. Tiek rīkoti arī darbinieku saliedēšanas pasākumi uzņēmuma daļu ietvaros.