Paveiktais

Vidējā termiņa attīstības prognozes
 
2018.gadā LR Ekonomikas ministrija ir uzsākusi virkni pasākumu, kas vērsti uz Obligātās elektroenerģijas komponentes finansēšanas modeļa izbeigšanu vai maiņu. Ņemot vērā, ka poligona gāzes savākšana un lietderīgas izmantošanas prasības nosaka atkritumu poligonu darbību reglamentējošie normatīvie akti, OIK sistēmas pilnīgas likvidācijas gadījumā ZAAO Enerģijai kopā ar mātes sabiedrību SIA ZAAO būs nepieciešams veikt iekšējo elektroapgādes tīklu pārbūvi, lai norošinātu daļēju poligona Daibe elektroapgādi.
 
SIA "ZAAO Enerģija" 2018. gada saimnieciskās darbības rezultāti
 
2015.gadā ir nodrošināta nepārtraukta poligona gāzes ieguve un tās izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā. Kopumā iegūstot 773 576 Nm3 biogāzes tika saražots 1067.384 MWh elektroenerģijas. Savāktās un utilizētās poligona biogāzes apjoms nodrošina siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju samazinājums, kas atbilst 5685.78 t/CO2 ekvivalenta. 
 
Poligona gāzes ievuges sistēmas paplašināšana

2016. gadā, atbilstoši atkritumu krātuves piepildījumam ar atkritumiem, ir paplašināts poligona gāzes ieguves sistēmas cauruļvadu tīkls CSA poligona "Daibe" 2. atkritumu krātuvē. Kopš 2. atkritumu krātuves ekspluatācijas uzsākšanas (2014) jau ir ieguldītas poligona gāzes savākšanas trases ar kopējo garumu vairāk kā 600m. Poligona gāze tiek sūknēta no atkritumu krātuves un padota uz biogāzes koģenerācijas staciju, kur tiek ražota elektroenerģija un siltumenerģija, tādējādi samazinot atkritumu noglabāšanas rezultātā radušās siltumnīcas efekta gāzu emisijas.

SIA "ZAAO Enerģija" 2015. gada saimnieciskās darbības rezultāti

2015.gadā ir nodrošināta nepārtraukta poligona gāzes ieguve un tās izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā. Kopumā iegūstot 851 276 Nm3 biogāzes tika saražots 1050.02 MWh elektroenerģijas un 1200 MWh siltumenerģijas. Savāktās un utilizētās poligona biogāzes apjoms nodrošina siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju samazinājums, kas atbilst 6256.9 t/CO2ekvivalenta. Ar saražoto elektroenerģijas daudzumu iespējams nodrošināt aptuveni 500 mājsaimniecību vidējo gada elektroenerģijas patēriņu.

28.05.2014.Poligona „Daibe” 1.krātuves rekultivācijas būvdarbi

Cieto sadzīves atkritumu poligonā „Daibe” ir uzsākta 1. atkritumu krātuves rekultivācijas būvdarbi. Darbu pasūtītājs ir SIA „ZAAO” (ZAAO).Rekultivācijas darbus paredzēts veikt divās kārtās. 1. kartā notiek pretfitlrācijas slāņa (māla) uzklāšana 50 cm biezumā.Darbu 2. kārtā paredzēta drenāžas slāņa un ar auglīgo grunts uzklāšana un ar zāliena iesēšana. Atkritumu krātuves rekultīvācija samazinās SEG emisijas atmosfērā un atmosfērās nokrošņu nonākšanu atkrimumu krātuvē, kas samazinās infiltrāta veidošanos.

17.02.0214. CSA poligona "Daibe" 1.krātuves mitrināšanas sistēmas izbūve pabeigta

2014. gada februārī ir noslēgusies CSA poligona "Daibe" 1.krātuves mitrināšanas sistēmas izbūve. Kopumā ir izbūvēti 675m drenāžas cauruļvadu tīkli un 432m spiedvada cauruļvadu tīkli.Atkritumu krātuves mitrināšanas sistēma nodrošinās efektīvāku infiltrāta izsmidzināšanu un vienmērīgu atkritumu mitrināšanu, kas samazinās reversās osmozes attīrīšanas iekārtu noslodzi un energoresursu patēriņu.

2013. gada darbības rezultāti

2013.gadā ir nodrošināta nepārtraukta poligona biogāzes ieguve un tās izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā kopumā uzrādot šādus saimnieciskās darbības rezultātus:· savākti 867 621 Nm3 biogāzes, saražotas 1101.8 MWh elektroenerģijas un 1259.2 MWh siltumenerģijas. Savāktās un utilizētās poligona biogāzes apjoms nodrošina siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju samazinājums, kas atbilst 5739 t/CO2 ekvivalenta. Ar saražoto elektroenerģijas daudzumu iespējams nodrošināt aptuveni 400 mājsaimniecību vidējo gada elektroenerģijas patēriņu.

05.11.2012.CSA poligona "Daibe" 1.krātuves mitrināšanas sistēmas izveide

CSA poligona "Daibe" 1.krātuves 3. līmeņa biogāzes savākšanas sistēmas izveides projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt atkritumu krātuves mitrināšanas sistēmu. Atkritumu krātuves mitrināšanas sistēma nodrošinās atkritumu anaerobai degradācijai nepieciešamo mitruma pievadīšanu izmantojot savākta infiltrāta recirklāciju. Tādējādi tiks samazināti infiltrāta attīrīšanai patērētie resursi, kā arī uzlabots organisko atkritumu biodegradācijas prosess. Pēc atkritumu krātuves mitrināšanas sistēmas izveides atkritumu krātuvi ir paredzēts pārklāt ar pretfiltrācijas pārklājumu, lai novērstu atmosfēras nokrišņu nonākšanu atkritumos, kā arī samazinātu SEG emisijas atmosfērā.

24.10.2012. Biogāzes koģenerācijas stacijas siltummezgla modernizācija.

Uzsākot apkures sezonu ZAAO Enerģija ir veikusi biogāzes koģenerācijas stacijas siltummezgla modernizāciju. Ir izbūvēts jauns siltummezgls, kas nodrošinasiltumenerģijas atguvi nobiogāzes iekšededzes dzinēju primārā dzēsēšanas kontūra un tālāku sadali uz siltumnīcu un reversās osmozes attīrīšanas iekārtām. Siltummezgls paredz arī iespēju pievienot dūmgāzu siltummaiņus, kā arī pieslēgt perspektīvo siltumtrasi poligona apkalpojošo ēku apsildei.

26.03.2012. "ZAAO Enerģija" uzsāk 3. līmeņa biogāzes savākšanas sistēmas izbūvi.

26.martā ZAAO Enerģija ir saņēmusi būvatļauju CSA poligona "Daibe" 1.krātuves 3. līmeņa biogāzes savākšanas sistēmas izbūvei. Būvdarbus veiks SIA "Valkas meliorācija". Biogāzes savākšanas sistēmu paredzēts izbūvēt līdz maija beigām, bet būvdarbus pilnībā pabeigt ar krātuves mitrināšanas sistēmu oktobra beigās. Poligona "Daibe" 1.krātuvesbiogāzes savākšanas sistēmas principālā shēma->

04.01.2012. "ZAAO Enerģija" 2011. gada saimnieciskās darbības rezultāti

2011. gadā tika savākti1,177 milj.m3 poligona biogāzes, kas ir par 40% vairāk nekā 2010. gadā.Biogāzes koģenerācijas iekārtas tika saražotas1850MWhelektroenerģijas un 2115 MWh siltumenerģijas.2011. gadā tika veiktas papildus investīvijas biogāzes savākšanas sistēmas pilnveidošanā un koģenerācijas iekārtu attālinātas vadības nodrošināšanā.Savācot poligona biogāzitika nodrošināts siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju samazinājums ~8634 t/CO2ekvivalenta.Līdzīgu CO2 izmešu apjomu radadīzeļdegvielas patēriņš, kuras tilpums atbilst54 dzelzceļa cisternāmvai arī~ 6,5 milj. km nobraukums ar kravas mašīnu pie vidējā degvielas patēriņa 50 L/100km.Ar 2011.g. saražoto elektroenerģiju iespējams nodrošināt~540 mājsaimniecībuvidējo elektroenerģijas patēriņu.

Lai efektīvāk izmantot poligona biogāzi ar zemu siltumspēju,2012. gadā ir plānots veikt gāzes regulēšanas stacijas un maģistrālā gāzes vada pārbūvi, kā arī mikroturbīnas uzstādīšanu.
Skatīt 2011. gada saimnieciskās darbības pārskatu

01.05.2011. Izcelsmes apliecinājums par saražoto elektronerģijuno atjaunojamiem energoresursiem.

"ZAAO Enerģijai" ir izsniegts LR Ekonomikas ministrijas izcelsmes apliecinājums par 2010. gadā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju 1560 MWh apjomā. Izcelsmes apliecinājums tautā tiek saukts par "zaļo sertifikātu". Lai gan Latvijā pašreiz šim sertifikātam ir tikai apliecinošs raksturs, daudzās ES valstīs tas tiek izmantots kā atjaunojamo energoresurusu izmantošanastirgusvecināšanas instruments.

 Skatīt izcelsmes apliecinājumu

17.02.2011. "ZAAO Enerģija" 2010. gada saimnieciskās darbības rezultāti

2010. gadā ZAAO Enerģija biogāzes koģenerācijas staciju darbības rezultātā tika savākti 829 899 m3 biogāzes un saražoti 1560 MWh elektroenerģijas. 2010. gadā ražošanas kapacitātes un iekārtu jaudu palielināšanā ir veiktas investīcijas Ls 154 908.

Savācot poligona biogāzitika nodrošināts siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju samazinājums ~7000 t/CO2 ekvivalenta.Līdzīgu CO2 izmešu apjomu radadīzeļdegvielas patēriņš, kuras tilpums atbilst 45 dzelzceļa cisternām vai arī~ 6 652 500km nobraukums ar kravas mašīnu (40 L/100km).Ar 2010.g. saražoto elektroenerģiju iespējams nodrošināt ~490 mājsaimniecību vidējo elektroenerģijas patēriņu.

Lai nodrošinātu saražotās siltumenerģijas lietderīgu izmantošanu, 2010. gada nogalē ir uzsākta siltumtrases izbūve uz mātes sabiedrībai SIA „ZAAO” piederošo reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas un kompostēšanas iekārtām. Siltumtrasi un siltumnīcu ir plānots nodot ekspluatācijā 2011. gada martā-aprīlī.

27.09.2010. Siltumenerģijas lietderīga izmantošana CSA poligonā "Daibe"

Lai nodrošinātu CSA poligona "Daibe" infiltrāta attīrīšanas iekārtu energo efektivitātes radītāju uzlabošanu, SIA "ZAAO Enerģija" ir uzsākusi siltumtrases izbūvino biogāzes koģenerācijasstacijas uz reversās osmozes attīrīšanas iekārtām. Attīrīšanas iekārtas apsildot ar koģenerācijas stacijas ražošanas procesa tehnoloģisko siltumu tiks samazināts attīrīšanas iekārtu elektroenerģijas patēriņš un nodrošināts efektīvāks infiltrāta attīrīšanas process. Izbūvētai siltumtrasei ir paredzēts atzars arī priekš pieslēgšanas perspektīvais siltumnīcai, ko plānots izbūvēt līdz 2011. gada pavasarim.

29.04.2010. 2. Biogāzes koģenerācijas stacijas nodota ekspluatācijā

SIA "ZAAO Enerģija" ir saņēmusi visas nepieciešamās administratīvās atlaujas par 2. koģenerācijas stacijas nodošanu ekspluatācijā un veikusi elektrostacijas 72 stundu komplekso pārbaudi paralēlam darbam Sadales tīklā. Turpmāk CSA poligonā "Daibe" darbosies 2 koģenerācijas stacijas ar summāro elektrisko jaudu 350 kW un siltuma jaudu 402 kW. Plānots, kaabas iekārtas pilnu jaudu sasniegs 2010. gada nogalē, kad tiks uzsākta biogāzes ieguve no 2. līmeņa ekstrakcijas cauruļu sistēmas. Pie abu iekārtu pilnas noslodzes tiks patērēta aptuveni 180 m3 gāzes stundā, tādējādi novēršot poligona biogāzes patvaļīgas emisijas apkērtējā vidē. ZAAO Enerģija koģenerācijas staciju uzstādītā jauda atbilst 200 vidēju mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņam. Savāktās poligona gāzes gada apjoms ir pielīdzināms aptuveni 2500 vieglo automašīnu radīto emisiju apjomam.

06.04.2010. 2. biogāzes koģenerācijas stacijas uzstādīšana

SIA "ZAAO Enerģija" ir saņēmusi visaы nepieciešamās atļaujas, lai uzsāktu "Poligona biogāzes ieguves un utilizācijas projekta" 2. kārtas būvdarbus. 6. aprīlī tika piegādāta 2. koģenerācijas iekārta. Iekārtu plānots uzstādīt un pieslēgt Sadales tīklam līdz aprīļa beigām.

Poligona biogāzes ieguves un utilizācijas projekta 1. kārta

Kopš 2009. gada jūnijā CSA poligonā "Daibe" ir uzsākta poligona biogāzes ieguve un izmantošana elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas ciklā. Projekta 1. kārtā ir uzstādīta koģenerācijas iekārta ar nominālo elektrisko jaudu 175 kW un maksimālo siltumenerģijas izstrādes jaudu 201 kW.

Poligona biogāzes ieguves un utilizācijas projekta 2. kārta

2010. gada maijā ir plānots nodot ekspluatācijā 2. koģenerācijas iekārtu ar nominālo elektrisko jaudu 175kW un maksimālo sitluma jaudu 201kW. Pēc 2. līmeņa biogazēs ekstrackijas cauruļu sistēmas izbūbes ir plānots pakāpeniski divkāršot sākotnējo biogāzes ieguves apjomu un saražotās enerģijas apjomu.

2015.gadā ir nodrošināta nepārtraukta poligona gāzes ieguve un tās izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā. Kopumā iegūstot 773 576 Nm3 biogāzes tika saražots 1067.384 MWh elektroenerģijas. Savāktās un utilizētās poligona biogāzes apjoms nodrošina siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju samazinājums, kas atbilst 5685.78 t/CO2 ekvivalenta.