Ietekmes uz vidi novērtējums

Izvērtējot piedāvāto vietu atbilstību sadzīves atkritumu noglabāšanas poligona ierīkošanas prasībām, uz Ietekmes uz vidi novērtējumu tika izvirzītas 4 vietas: Vārnas – Slazdi Kocēnu pagasts Valmieras rajons (vietas tika apskatītas kā viena teritorija, jo ģeogrāfiski atrodas ļoti tuvu vien otrai), Bāle Kauguru pagasts Valmieras rajons un Daibe Stalbes pagasts Cēsu rajons. Novērtējumu veica Latvijas valsts Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs. Jāatzīmē, ka šis bija pirmais Ietekmes uz vidi novērtējums Latvijā. Ietekmes uz vidi novērtējums ir detalizēta vietu izpēte, kas novērtē, vai piedāvātās teritorijas nav pretrunā likumdošanā noteiktajām prasībām par atkritumu poligona ierīkošanu. Novērtējums ietver sevī komplicētu pētījumu par augu un dzīvnieku valsts izpēti, ģeoloģiskos kontroles urbumus, iedzīvotāju attieksmi u.c. kritērijus. Šis novērtējums nedod galīgo slēdzienu par tās vai citas vietas izvēli. Galīgo lēmumu pieņem pašvaldība, kuras teritorijā atrodas izraudzītā vieta.

 

Daibe, Stalbes pagasts, Cēsu rajons 
1999.gada 1.septembrī Stalbes pagasta padome nolēma piekrist CSA poligona ierīkošanai Stalbes pagasta teritorijā Daibe.
1999.gada 1.oktobrī SIA ZAAO apstiprināja Cēsu rajona Stalbes pagasta Daibi kā jaunā poligona ierīkošanas vietu.
No 2004.gada 1.decembra jaunais cieto sadzīves atkritumu noglabāšanas poligons aizstās pašreizējās atkritumu izgāztuves Ziemeļvidzemes reģionā.