Iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu, SIA "ZAAO" pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 
Šajā profilā tiek ievietota informācija par SIA "ZAAO" plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.
 
 
Informācija par piegādātāju apspriedi
 
Lai sagatavotu iepirkuma tehnisko specifikāciju un vienlīdzīgas atlases prasības, SIA ZAAO pirms iepirkuma "CSA poligona "Daibe" atkritumu krātuves infiltrāta attīrīšanas procesa optimizēšana" sākšanas uzaicina ieinteresētos piegādātājus uz apspriedi. Infiltrāta attīrīšanas procesa optimizēšanas mērķis ir uzlabot esošo reversās osmozes attīrīšanas iekārtu attīrīšanas efektīvitāti, samazināt infiltrāta attīrīšanas procesa energoresursu un ķīmisko vielu patēriņu. Apspriede notiks SIA “ZAAO” CSA poligona “Daibe” biroja telpās,  – 2020. gada 7. februārī plkst 10:00 , “Stūri”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads. Lūdzam iepriekš pieteikt dalību SIA “ZAAO” kontaktpersonai Mārtiņam Niklasam (tālr.29146130, e-pasts: martins.niklass@zaao.lv), kā arī ziņot par jautājumiem, kas rodas, gatavojoties piegādātāju apspriedei. Apspriedē ar piegādātājiem ir paredzēts pārrunāt ieinteresēto piegādātāju rīcībā esošos risinājumus. Apspriede ar ieinteresētajiem piegādātājiem tiks protokolēta audioierakstā, informācija par dalībniekiem un protokols ar apspriedē pieņemtajiem lēmumiem tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā.