Iekšējie kārtības noteikumi RAAC „Daibe” teritorijā

Atrodoties Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra (RAAC) „Daibe” teritorijā, klientiem jāievēro autotransporta kustības ātruma ierobežojumi, iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumi. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām.

 

Iekšējās kārtības noteikumi

Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra „Daibe” teritorijā

 

Iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kas jāievēro visiem apmeklētājiem atrodoties reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra (RAAC) „Daibe” teritorijā.  

Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām.

Apmeklētājiem jāievēro:

 1. autotransporta kustības ātruma ierobežojumi;
 2. ugunsdrošības noteikumi;
 3. RAAC Daibe personāla norādījumi.

Vispārīgie noteikumi

 1. Klientu apkalpošanas laiks - katru dienu no plkst. 8:00 – 17:00 ar pusdienu pārtraukumu no 12:00 līdz 12:30.
 2. Teritorijā jāievēro uzstādītās ceļa zīmes, drošības zīmes un ceļu satiksmes noteikumi.
 3. Iebraukt RAAC Daibe teritorijā un uzbraukt uz auto svariem autovadītājs/klients drīkst tikai ar poligona operatora atļauju.
 4. Teritorijā kategoriski aizliegts smēķēt, izņemot vietās, kas speciāli ierīkotas smēķēšanai.
 5. Teritorijā aizliegts lietot atklātu liesmu, vai veikt jebkādas darbības, kas var radīt ugunsdrošības vai sprādziendrošības riskus, izņemot gadījumos, kad to paredz būvdarbu veikšana un tas ir saskaņots ar Būvinženieri.
 6. Jebkāda veida filmēšana un fotografēšana RAAC Daibe teritorijā drīkst notikt tikai ar RAAC Daibe vadītāja atļauju.
 7. Nepiederošām personām aizliegts bez atļaujas atrasties un pārvietoties pa RAAC Daibe teritoriju.

Atkritumu ievešana RAAC Daibe

 1. Poligona operators novērtē kravas atbilstību pieņemšanas noteikumiem un aizpilda Atkritumu apraksta lapu.
 2. Autovadītājs/klients ar transportlīdzekli uzbrauc uz auto svariem un krava tiek nosvērta. Operators fiksē transportlīdzekļa bruto svaru. Informāciju par kravas svaru var redzēt „operatora logā” vai noskaidrot pie operatora.
 3.  Autovadītājs/klients saņem operatora norīkojumu doties uz norādīto vietu izbērt atkritumu kravu. Atkarībā no atkritumu sastāva, RAAC teritorijā ir sekojošas kravas iztukšošanas vietas – Atkritumu priekšapstrādes centrs (APC); Kompostēšanas laukums; EKO laukums, Pēc atkritumu izbēršanas autovadītājs nekavējoties atgriežas atpakaļ uz svariem, kur operators fiksē tukšā transportlīdzekļa svaru. Klientam kategoriski aizliegts veikt lieku/nesaskaņotu pārvietošanos pa RAAC Daibe teritoriju.
 4. Klients nobrauc no svariem tikai tad, kad operators ir devis signālu, paceļot aizsargbarjeru.
 5. Nobraucot no svariem, transportlīdzeklis jānovieto tā, lai netraucētu satiksmi. Priekšroka tiek dota tam transportlīdzeklim, kas atrodas uz svariem.
 6. Gadījumā, ja, atrodoties teritorijā, rodas neskaidrības vai ārkārtas situācija, nekavējoties ziņot poligona operatoram!
 7. Tām fiziskām un juridiskām personām, kurām nav noslēgts līgums ar SIA „ZAAO” par atkritumu noglabāšanu poligonā, operators novērtē atvesto atkritumu veidu un aizpilda atkritumu apraksta lapu, saskaņā ar LR MK noteikumiem „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”.
 8. RAAC Daibe apkalpojošiem un būvniecības uzņēmumiem, kas sniedz regulārus vai konkrētā laika periodā terminētus pakalpojumus RAAC Daibe teritorijā, ir jāsniedz transportlīdzekļu un autorizēto apkalpojošo personu saraksts un kontaktinformācija.
 9. Iebraukt un atrasties RAAC Daibe teritorijā drīkst iepriekš piesakoties pie RAAC Daibe operatora vai cita atbildīgā speciālista.
 10. Iebraucot un izbraucot teritorijā nav pieļaujama auto svaru šķērsošana, izņemot gadījumus, ja teritorijā tiek ievesta krava, kuras svēršana iepriekš ir saskaņota ar RAAC Daibe personālu.
 11. Transporta uzņēmumu pārstāvjiem un darījumu partneriem, kuri poligona automašīnu stāvlaukumu izmanto vienreizējai nakšņošanai, transportlīdzekļa novietojums un sadzīves telpu lietošanas kārtība iepriekš jāsaskaņo ar RAAC Daibe personālu.
 12. Apkalpojošo uzņēmuma pārstāvošām personām ir jādodas tikai uz konkrēto apkalpojamo objektu (būvobjektu). Bez RAAC Daibe personāla atļaujas aizliegts atrasties un pārvietoties pa poligona teritoriju, kas nav saistīta ar konkrētā objekta apkalpošanu vai būvniecību.
 13. Būvniecības uzņēmumiem, kas sniedz regulārus vai konkrētā laika periodā terminētus pakalpojumus RAAC Daibe teritorijā, sava personāla vajadzībām ir jāuzstāda atsevišķas pārvietojamās tualetes vai sanitārie mezgli.
 14. Par šo noteikumu neievērošanu tiek izteikts mutisks brīdinājums un paziņots otrai līguma pusei. Par atkārtotu noteikumu neievērošanu tiek piemērots naudas sods līdz 100EUR.