Iekšējie kārtības noteikumi RAAC „Daibe” teritorijā

Atrodoties Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra (RAAC) „Daibe” teritorijā, klientiem jāievēro autotransporta kustības ātruma ierobežojumi, iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumi. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām.

 

1. RAAC Daibe teritorijā jāievēro uzstādītās ceļa zīmes, drošības zīmes un ceļu satiksmes noteikumi.

2. Iebraukt RAAC Daibe teritorijā un uzbraukt uz auto svariem autovadītājs/klients drīkst tikai ar poligona operatora atļauju.

3. Poligona operators novērtē kravu vai tā atbilst pieņemšanas noteikumiem un aizpilda Atkritumu apraksta lapu.

4. Autovadītājs/klients ar transporta līdzekli uzbrauc uz auto svariem un krava tiek nosvērta. Operators fiksē transporta līdzekļa bruto svaru. Informāciju par kravas svaru var redzēt „operatora logā” vai noskaidrot pie operatora ar sarunas iekārtu.

5. Autovadītājs/klients saņem operatora norīkojumu doties uz norādīto vietu izbērt atkritumu kravu. Atkarībā no atkritumu sastāva, RAAC teritorijā ir sekojošas kravas iztukšošanas vietas – Atkritumu priekšapstrādes centrs (APC); Kompostēšanas laukums; EKO laukums, Šķirošanas līnija vai Atkritumu krātuve.

6. Pēc atkritumu izbēršanas autovadītājs nekavējoties atgriežas atpakaļ uz svariem, kur operators fiksē tukšā transporta līdzekļa svaru.

7. Klients nobrauc no svariem tikai tad, kad operators ir devis signālu, paceļot aizsargbarjeru.

8. Nobraucot no svariem, transporta līdzeklis jānovieto tā, lai netraucētu satiksmi. Priekšroka tiek dota tam transporta līdzeklim, kas atrodas uz svariem.

9. Gadījumā, ja atrodoties teritorijā rodas neskaidrības vai ārkārtas situācija, nekavējoties ziņot poligona operatoram!

10. Tām fiziskām un juridiskām personām, kurām nav noslēgts līgums ar SIA „ZAAO” par atkritumu noglabāšanu poligonā, operators novērtē atkritumu veidu un aizpilda atkritumu apraksta lapu, saskaņā ar LR MK noteikumiem „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”.

11. RAAC Daibe teritorijā kategoriski aizliegts smēķēt, izņemot vietās, kas speciāli ierīkotas smēķēšanai.

12. Nepiederošām personām aizliegts bez atļaujas atrasties un pārvietoties pa RAAC Daibe teritoriju.

13. Par šo noteikumu neievērošanu tiek izteikts mutisks brīdinājums un paziņots otrai līguma pusei. Par atkārtotu noteikumu neievērošanu tiek piemērots naudas sods līdz 100EUR.