Kohēzijas fonds

Nr.5.2.1.2/20/A/008
Īstenošanas laiks: 32 mēneši no 14.04.2021.
Projekta kopējie izdevumi 8 540 675.04 EUR, no tiem attiecināmie izdevumi: 6 713 413.18 EUR. Kohēzijas fonda finansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem, kas ir 5 706 401.20 EUR. Kopējie neattiecināmie izdevumi ir 1 827 261.86 EUR

Projekta ietvaros notiks bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes rūpnīcas izveide, paredzot bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabāšanas daudzuma samazināšanu, līdz ar to paaugstinot atkritumu izmantošanas efektivitāti.

Rūpnīcā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas no sadzīves atkritumiem, dalīti vāktu dārzu un parku atkritumiem, dalīti vāktiem pārtikas atkritumiem.

BNA pārstrādei ir paredzēts izmantot divpakāpju bioloģiskās fermentācijas procesu, kas apvieno anaerobās pārstrādes un aerobās pārstrādes (kompostēšanas) tehnoloģiju. Plānotā BNA pārstrādes iekārtu kompleksa jauda 20 854 t/gadā.

Pārstrādes procesā tiks iegūts komposts. Kā blakus produkts tiks iegūta biogāze, ko paredzēts izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai.

Projekta realizācijai notiks projektēšanas, būvdarbu, traktortehnikas piegādes un būvuzraudzības iepirkumi. Līdz ar jaunās rūpnīcas izveidi plānots nodrošināt 15 jaunas darba vietas.

______

Pēc iepirkuma rezultātiem projektēšanu un būvdarbus veiks  pilnsabiedrība "SIA "MRK Serviss" un SIA "AIMASA"

PUBLICITĀTE:

Noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru 16.04.2021. http://www.zaao.lv/lv/zinas/zaao-realizes-projektu-biologiski-noardamo-atkritumu-parstrades-attistibai

Uzsāk realizēt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveidi 03.11.2021. https://www.zaao.lv/lv/zinas/zaao-uzsak-realizet-biologiski-noardamo-atkritumu-parstrades-rupnicas-izveidi 

Uzsākti būvdarbi bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas "Daibe" izveidei 17.03.2022. https://www.zaao.lv/lv/zinas/uzsakti-buvdarbi-biologiski-noardamo-atkritumu-parstrades-rupnicas-daibe-izveidei

 

 
Nr. 2001/LV/16/P/PE/006
Īstenošanas laiks: 21.11.2001 - 31.12.2005
Kopējās izmaksas: 4 780 906 EUR Kohēzijas fonda līdzfinansējums: 3 346 634 EUR

Projekta mērķis: izveidot videi draudzīgu un ekonomiski patstāvīgu cieto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Ziemeļvidzemes reģionā, kura atbilstu pašreizējām nacionālajām prasībām, kā arī Eiropas Kopienas regulu prasībām. Atkritumu apsaimniekošanas sistēma pakāpeniski tiks piemērota nosacījumiem, kas regulē atkritumu daudzumu, to kaitīgumu un pārstrādi. Projektā paveiktais:

 • izbūvēts reģionālais sadzīves atkritumu poligons Daibe (Stalbes pagasts, Pārgaujas novads) un piegādāts nepieciešamais aprīkojums - atkritumu kompaktors, frontālais iekrāvējs
  Būvniecību veica Konsorcijs VENCEB & SCO Centrs, kas pārstāvēts ar A/S VENCEB (vadošais partneris).
  Tehnikas un atkritumu šķirošanas konteineru un iekārtu piegādātājs - SIA "Volvo Truck Latvia".
  Autoruzraudzību un būvuzraudzību poligonā Daibe veica SIA "Geo Consultants" un BARRY International.
 • rekultivētas 12 izgāztuves
 • izveidoti 9 dalītās atkritumu vākšanas punkti - eko laukumi
 • piegādātas divas atkritumu savācējmašīnas un konteineri

 

No. 006/LV/16/C/PE/001
Duration: 15.12.2006 - 28.02.2007
Total costs: 693 000 EUR. Cohesion Fund co-financing: 485 100 EUR

The goal of the project was the supply and installation of a reverse osmosis plant for the processing of leachate for North Vidzeme waste management regional landfill Daibe as well as training of the personnel for servicing and maintenance of the new equipment.

The Outcome of the Project:

 • In autumn 2006 landfill Daibe received the sandwich-type reverse osmosis leachate treatment plant
 • New equipment was installed in the existing leachate collection system 
 • Training of the personnel was carried out accordingly.   

 

Nr. 3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/002
Īstenošanas laiks: 17.09.2009 - 16.09.2013
Kopējās izmaksas: 3 147 135 LVL Kopējās attiecināmās izmaksas: 2 591 856 LVL Kohēzijas fonda līdzfinansējums: 2 203 078 LVL

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, vides aizsardzības un normatīvo aktu prasībām atbilstošu, atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu Ziemeļvidzemes reģiona teritorijā. Projektā plānots paveikt:

 • izbūvēt otro atkritumu apglabāšanas šūnu 3,2-3,8 ha platībā ar ietilpību ~ 540 000 m3
 • izbūvēt atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centru
 • veikt atkritumu mehāniskās priekšapstrādes iekārtu piegādi
Nr. 3DP/3.5.1.2.2./11/IPIA/VARAM/005
Īstenošanas laiks: 16.12.2011. - 19.12.2014.
Kopējās plānotās izmaksas: 916 730,18 EUR Kopējās attiecināmās izmaksas: 871 281,15 EUR Kohēzijas fonda līdzfinansējums: 740 588,97 EUR

Projekta mērķis ir nodrošināt poligona "Daibe" darbiniekus ar darba likumdošanai, sanitārajām prasībām un darba vides augstākajiem standartiem atbilstošu materiālo un tehnisko bāzi.  Projektā plānots paveikt:

 • izbūvēt poligonā "Daibe" jaunas atkritumu priekšapstrādes un šķirošanas centra strādnieku telpas aptuveni 120 m2 platībā, paredzot ģērbtuvju un dušu izveidi;
 • veikt poligona "Daibe" pievedceļa rekonstrukciju 2,6km garumā;
 • pilnveidot esošo reversās osmozes iekārtu.