Klienti atzinīgi novērtē sadarbību atkritumu apsaimniekošanā, sniedz priekšlikumus papildus pakalpojumu ieviešanai

30/1/2019

Pagājušā gada nogalē pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja “SIA ZAAO” (ZAAO) klientiem bija iespēja sniegt novērtējumu par sadarbību ar uzņēmumu. Respondenti vērtēja uzņēmuma darbību, darbinieku profesionalitāti, pamatpakalpojumu kvalitāti un citus būtiskus sadarbības kritērijus.

Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants: “Paldies visiem mūsu klientiem, kas atrada laiku un izteica vērtējumu līdzšinējai sadarbībai. Nereti ieteikumi kalpo jaunu pakalpojumu piedāvājuma izstrādei, piemēram, būtiska loma klientu ierosinājumiem bija šī gada jaunā pakalpojuma  - individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošana privātmājās – ieviešanai. Klienti jautā arī par bioloģiski noārdāmo atkritumu nodalīšanas iespējām no radītā atkritumu daudzuma – tas ir pakalpojums par kuru valstiskā līmenī vēl daudz neskaidrību, bet risinājums jāatrod tuvāko 2 gadu laikā. Klienti, kuri dzirdējuši par lielgabarīta atkritumu nodošanas akcijām blakus pašvaldībās, vēlas šādu akciju arī savā novadā – par iedzīvotāju izteiktajiem priekšlikumiem noteikti sazināsimies ar minētajām pašvaldībām, jo izlemt par akcijas organizēšanu un apmēriem ir katras pašvaldības kompetence.”

Aptaujas dati rāda, ka no 1695 respondentiem pārliecinošs vairākums jeb 88% ir apmierināti ar saņemto pakalpojumu kvalitāti un darbinieku kompetenci, vērtējot to kā labu. 11% sadarbībai deva apmierinošu vērtējumu, bet uz negatīvu pieredzi norādīja 1% klientu.

Klienti uzskata, ka ZAAO stiprās puses ir viegli pieejama un saprotama informācija, operatīva problēmu risināšana un sniegtais ieguldījums vides piesārņojuma mazināšanā. Augstu novērtēta uzņēmuma reputācija.

Darbinieki novērtēti kā atsaucīgi, kas komunikācijā ar klientiem spēj atrisināt problēmjautājumus. Visaugstāko novērtējumu savstarpējā komunikācijā saņēmuši atkritumvedēju vadītāji un krāvēji.

No uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumu veidiem klienti visvairāk izmanto tieši sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu, to arī novērtējot visaugstāk (79 % sniedz augstāko novērtējumu).

Klienti, aizpildot aptaujas anketu, atklāja savus paradumus informācijas iegūšanā par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanā. Prioritāri informāciju klienti iegūst tiešajā komunikācijā e-pastos (24%), SMS veidā (22%) un saņemtajos atkritumu izvešanas kalendāros (20%). Procentuāli daudz mazāk klienti ir gatavi informāciju meklēt paši uzņēmuma mājas lapā (17%) vai pašvaldību informatīvajos kanālos (6%).

Aptauja tika veikta elektroniski laika posmā no 2018.gada 22.novembra līdz 2019.gada 15.janvārim.

ZAAO ir 28 pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu par dažādiem ar atkritumu apsaimniekošanu un vidi saistītiem jautājumiem.