Apmeklētāju ērtībai mainīts Alojas EKO laukuma darba laiks

01/2/2018

No šī gada 1.februāra SIA “ZAAO” (ZAAO) EKO laukumam Alojā, Rīgas ielā 5 mainās darba laiks – apmeklētāju ērtībām tiek pagarināts pieņemšanas laiks trešdienās. Turpmāk laukums strādās šādi:

Atgādinām, ka EKO laukumā no privātpersonām bez maksas tiek pieņemti tie atkritumu, kas ir derīgi otrreizējai pārstrādei - papīrs un kartons, dzērienu kartona iepakojums (tetrapakas un elopakas), polietilēna plēve, PET dzērienu pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas pudeles un kannas, pudeļu un burku stikls, logu stikls, metāla iepakojums (piemēram, skārdenes un konservu kārbas) un metāla sadzīves priekšmeti, neizjauktas sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī noteikti veidi sadzīvē radušos bīstamo atkritumu (luminiscentās spuldzes, baterijas, akumulatori, tehniskās eļļas un eļļas filtri).

Lai samazinātu mājsaimniecības ikmēneša sadzīves atkritumu izvešanas rēķinus, iedzīvotāji par EKO laukumā nodotajām otrreizējām izejvielām var krāt zīmogus Atlaižu kartē.

ZAAO dalīti vāktos atkritumus nodod pārstrādes uzņēmumiem kā otrreizējas izejvielas jaunu produktu ražošanai, tādā veidā saudzējot apkārtējo vidi un izmantojot resursus atkārtoti.

Uzņēmuma darbības teritorijā ir 21 EKO laukums otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu nodošanai. Cēsu, Limbažu, Valkas, Balvu un Saulkrastu EKO laukumi ir arī reģionālie biroji, kuros var saņemt konsultācijas atkritumu apsaimniekošanas jautājumos, noslēgt līgumus vai izdarīt izmaiņas atkritumu izvešanas grafikos.