Apkopoti ZAAO ikgadējās klientu aptaujas rezultāti

02/3/2018

SIA ZAAO (ZAAO) ir veikusi ikgadējās klientu aptaujas rezultātu apkopojumu. Šajā gadā, taupot dabas resursus, anketa tika izveidota tikai elektroniskā formātā. Jāatzīmē arī, ka šogad bijusi lielākā klientu atsaucība uzņēmuma vēsturē – savu vērtējumu par saņemtajiem pakalpojumiem un uzņēmuma darbību izteikuši 1708 klienti.

Pārliecinoši lielākā daļa – 88.6 % sadarbību ar uzņēmumu novērtējuši kā labu. Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, samazinājies aptaujāto daļa, kas devuši apmierinošu vērtējumu - 10,7%, tikai 0.7% klientu sadarbība nav apmierinājusi. Aptaujas dalībnieki izteikuši arī vairākus priekšlikumus sekmīgai sadarbības turpināšanai un pakalpojumu attīstībai, tos uzņēmums izvērtēs un izmantos snieguma uzlabošanai nākotnē.

ZAAO Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants uzsver: „Mūsu mērķis ir būt par paraugu, par atzītu un novērtētu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Arī ar 20 gadu pieredzi savā nozarē joprojām svarīgi ir attīstīties un augt. Tas iespējams tikai ciešā sadarbībā ar mūsu pakalpojuma saņēmējiem, tādēļ klientu viedoklis ir ļoti būtisks.”

Aptaujāto vidū kā uzņēmuma stiprās puses minēta precīza un viegli pieejama informācija, profesionāli darbinieki un operativitāte problēmu risināšanā. Atzinīgi vērtētas arī vides izglītības aktivitātes – 71,2 % respondentu tās atzīmē kā ļoti labas un labas. Taču 28% atzīst, ka nav par tādām dzirdējuši, tādēļ šī būtu joma, kas jāpopularizē nākotnē.

No ZAAO sniegtajiem pakalpojumiem visaugstāk novērtēts SMS atgādinājums par konteinera tukšošanas dienu (4.89 punkti no 5), sadzīves atkritumu izvešana (4.77 punkti no 5), kā arī klientu datu sistēma uzņēmuma mājas lapā (4.6 punkti no 5).

Klienti, aizpildot aptaujas anketu, atklāja savus paradumus informācijas iegūšanā par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem. Jau otro gadu pēc kārtas pirmie divi informācijas avoti ir atkritumu izvešanas kalendārs (21% aptaujāto) un SMS mobilajā tālruni (20% aptaujāto), kā trešais minēts informācijas saņemšana e-pastā (19,1 % aptaujāto), bet ceturtajā vietā uzņēmuma mājas lapa www.zaao.lv (18,5% aptaujāto).

Respondenti aicināti arī novērtēt, cik svarīga viņiem ir publisko EKO punktu (atkritumu dalītās vākšanas konteineru) pieejamība. Rezultāti ir iepriecinoši: 61,3 % klientu apliecina, ka lieto šos konteinerus regulāri, tādēļ tie ir nepieciešami, 9,7 % aptaujāto izmanto individuālo atkritumu dalītās vākšanas pakalpojumu privātmājā. Bet 5,5 % uzskata, ka atkritumu šķirošana ir viņu dzīvesveids, tādēļ publisko punktu pieejamībai nav nozīmes. Tomēr 20,2% anketu aizpildījušo vēl nav uzsākuši atkritumu šķirošanu savā mājoklī un neizmanto EKO punktus.

Aptaujas dalībnieki ir ieinteresēti atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstībā un iesaka paplašināt infrastruktūru šī pakalpojuma sniegšanai (tai skaitā privātmājās), turpināt izglītošanu par vides jautājumiem un atkritumu šķirošanu, kā arī paplašināt šķirošanai derīgo atkritumu veidu klāstu. Jāatzīmē, ka uzņēmums dalītās vākšanas sistēmā pieņem tos materiālu veidus, kam šobrīd ir pārstrādes iespējas.

1.1% aptaujas dalībnieku ieteikumu sadaļā norāda uz pakalpojuma maksas jautājumu, uzsverot, ka nākotnē nevajadzētu celt cenu, kā arī skaidrot klientiem un sabiedrībai cenu veidošanās principus.

ZAAO pateicas ikvienam, kas piedalījās anketas aizpildē!