SIA ZAAO Integrētās vadības sistēmas kvalitātes un vides pārvaldības politika

Vīzija - būt Latvijā atzītam paraugam atkritumu apsaimniekošanas jomā, ko atzīst partneri un sabiedrība.

Misija - dalīties ar savu pozitīvo pieredzi.

Vērtības - profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi, izglītoti klienti un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.

Pamatdarbība ir sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana. ZAAO darbības sfēra ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana, sabiedrības izglītošana.

Vides izglītības nodrošināšana ZAAO darbības reģionā ir atzīta kā stratēģisks ZAAO darbības virziens.

 

ZAAO darbības pamatprincipi

 • moderna tehniskā aprīkojuma izmantošana
 • izmaksu efektivitāte
 • augsta apkalpošanas kultūra
 • videi draudzīga rīcība
 • virzība uz ilgtspējīgu attīstību
 • risku un iespēju vadības pieeja

 

 ZAAO savā praktiskajā darbībā balstās uz sekojošiem kritērijiem:

 • ieviest un attīstīt racionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu;
 • savākt, apstrādāt, īslaicīgi uzglabāt un apglabāt atkritumus iespējami videi drošā veidā un atbilstoši LR likumdošanas prasībām;
 • nodarbināt kompetentus darbiniekus un rūpēties par viņu profesionālo tālāk izglītošanos;
 • strādāt pie uzņēmuma nepārtrauktas pilnveidošanas un attīstības;
 • informēt iedzīvotājus un pašvaldības par aktuālo situāciju un paredzamajiem pasākumiem atkritumu apsaimniekošanas nozarē;
 • izskatīt visas klientu sūdzības un veikt visus no ZAAO atkarīgos pasākumus to novēršanai;
 • atbalstīt un veicināt vides izglītības aktivitātes par vides ilgtspēju un resursu atgriešanu apritē;
 • uzturēt darba vidi un apstākļus, lai darbiniekiem ZAAO būtu pievilcīgs darba devējs un viņi lepotos ar līdzdalību šajā organizācijā.         

 

ZAAO ir izvirzīti kvalitātes mērķi un uzdevumi to sasniegšanai.  

ZAAO vides pārvaldības politika ir virzīta uz atkritumu apsaimniekošanas negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanu, resursu taupīšanu un to lietderīgu izmantošanu. Organizācija ar savu pamatdarbību veicina piesārņojuma ierobežošanu darbības teritorijā.

Uzņēmums savā darbībā, kur iespējams, cenšas samazināt izmešu radīšanu.

Uzņēmums vēlas palielināt savākto atkritumu apjomu, tādējādi samazināt nekontrolētu atkritumu izmešanu nepiemērotās vietās, savu darbību vērst un organizēt kā pozitīvās ietekmes uz vidi palielināšanu un nepārtrauktu pilnveidošanos.    

ZAAO darbiniekiem kvalitātes un vides pārvaldības politika ir saprotama un tiek pastāvīgi īstenota. Ir izvirzīti vides pārvaldības mērķi šīs politikas īstenošanai un noteikti uzdevumi mērķu sasniegšanai.

ZAAO ir ieviesta Integrētās Vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 standartiem. Darbiniekiem tie ir izskaidroti un tiek pielietoti ikdienas darbā.