SIA ZAAO Integrētās vadības sistēmas kvalitātes un vides pārvaldības politika

ZAAO vīzija - būt Latvijā atzītam paraugam atkritumu apsaimniekošanas jomā, ko atzīst partneri un sabiedrība.

Vērtības - profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi, izglītoti klienti un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.

Pamatdarbība ir sadzīves atkritumu savākšana, apstrāde, apglabāšana. ZAAO darbības sfēra ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana, sabiedrības izglītošana.

ZAAO darbības pamatprincipi:

 • moderna tehniskā aprīkojuma izmantošana;
 • izmaksu efektivitāte;
 • augstu apkalpošanas kultūra;
 • videi draudzīgu rīcība;
 • virzību uz ilgtspējīgu attīstību.

ZAAO savā praktiskajā darbībā balstās uz sekojošiem kritērijiem:

 • ieviest un attīstīt racionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu;
 • savākt, apstrādāt, īslaicīgi uzglabāt un apglabāt atkritumus iespējami videi drošā veidā un atbilstoši LR likumdošanas prasībām;
 • nodarbināt kompetentus darbiniekus un rūpēties par viņu profesionālo tālāk izglītošanos;
 • strādāt pie uzņēmuma nepārtrauktas pilnveidošanas un attīstības;
 • informēt iedzīvotājus par aktuālo situāciju un paredzamajiem pasākumiem atkritumu apsaimniekošanā;
 • izskatīt visas klientu sūdzības un veikt visus no ZAAO atkarīgos pasākumus to novēršanai;
 • atbalstīt un veicināt vides izglītības aktivitātes par vides ilgspēju un resursu atgriešanu apritē. 

Sakārtot un uzturēt darba vidi un apstākļus, lai darbiniekiem ZAAO būtu pievilcīgs darba devējs un viņi lepotos par līdzdalību šajā organizācijā.
ZAAO ir izvirzīti kvalitātes mērķi un uzdevumi to sasniegšanai.

ZAAO vides pārvaldības politika ir virzīta uz atkritumu apsaimniekošanas negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanu, resursu taupīšanu, un to lietderīgu izmantošanu. Organizācija ar savu pamatdarbību veicina piesārņojuma ierobežošanu darbības teritorijā, un savā darbībā, kur iespējams, cenšas samazināt izmešu radīšanu.
Uzņēmums vēlas palielināt savākto atkritumu apjomu, tādejādi samazināt nekontrolētu atkritumu izmešanu nepiemērotās vietās. Savu darbību vērst un organizēt kā pozitīvās ietekmes uz vidi palielināšanu un nepārtrauktu pilnveidošanos.
ZAAO darbiniekiem kvalitātes un vides pārvaldības politika ir saprotama un tiek pastāvīgi īstenota. Ir izvirzīti vides pārvaldības mērķi šīs politikas īstenošanai, un noteikti uzdevumi mērķu sasniegšanai.
ZAAO ir ieviesta Integrētās Vadības sistēmas atbilstoši ISO 9001:2009 un ISO 14 001:2004 standartiem. Darbiniekiem tie ir izskaidroti un tiek pielietoti ikdienas darbā.