Atkritumu piramīda

 

Eiropas Komisija ir izklāstījusi skaidru atkritumu apsaimniekošanas veidu hierarhiju. Šī hierarhija nosaka, kurām programmām būtu dodama prioritāte, raugoties no ilgtspējīgās attīstības principa. Lai atkritumu apsaimniekošana kļūtu ilgtspējīga, to nav iespējams atrisināt vienīgi ar tehniskiem risinājumiem "caurules galā" (izvades punktā); atkritumu apsaimniekošana virzās uz integrētākām pieejām. Hierarhija pirmoreiz tika ieviesta atkritumu pamatdirektīvā (75/442/EEK), un tagad tā ir visu būtisko atkritumu direktīvu sastāvdaļa. Tās īstenošanu nosaka apsvērums par "vislabāko praktiski realizējamo iespēju no vides viedokļa", ņemot vērā gan sociālās, gan ekonomiskās izmaksas.

Atkritumu rašanās novēršana ir visaugstākais punkts atkritumu apsaimniekošanas hierarhijā. Atkritumu novēršana vai samazināšana ir ar vismazākajām vides un ekonomiskā dzīves cikla izmaksām, jo tā neprasa ne savākšanu, ne materiālu pārstrādi. Šī izvēle dod ievērojamu labumu arī no ražošanas efektivitātes un resursu izmantošanas viedokļa.

Atkritumu atkārtota izmantošana ir nākamais vēlamākais atkritumu apsaimniekošanas veids. Atkārtota materiālu izmantošana vēlreiz, neizdarot tajos strukturālas izmaiņas, nozīmē to savākšanas nodrošināšanu, bet apstrāde tiem nav nepieciešama vai tā ir niecīga.

Atkritumu reģenerācija tālāk tiek sadalīta šādās kategorijās: materiālu reģenerācija un enerģijas ieguve. Priekšroka visbiežāk tiek dota materiālu reģenerācijai, kura ietver tādas aktivitātes kā otrreizēju pārstrādi un komopstēšanu. Šo aktivitāšu veikšanai nepieciešama savākšanas sistēma, kā arī metode materiāla pārstrādei vai tā pārveidošanai par citu produktu. Zemāka prioritāte parasti tiek dota enerģijas iegūšanai, piemēram, atkritumus sadedzinot.

Apglabāšana vienmēr ir pēdējā iespēja, kas tiek apsvērta tikai tad, kad visas citas iespējas ir izsmeltas. Pirms apglabāšanas nepieciešams veikt atkritumu iepriekšēju apstrādi. Tā ietver fizikālus, termiskus, ķīmiskus un bioloģiskus procesus, kas izmaina atkritumu īpašības, lai samazinātu to apjomu un/vai kaitīgumu. Galīgā apglabāšana notiek atkritumu poligonā.