„Pieredze, sadarbība, jauni izaicinājumi vides izglītībā atkritumu apsaimniekošanā Ziemeļvidzemē”

Projekta īstenošanas laiks: 15.04.2008- 30.10.2008
Projekts īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Projekta mērķis: veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu vides izglītībā atkritumu apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm: skola, pašvaldība, atkritumu apsaimniekošanas organizācija, sabiedrība Projekta uzdevumi: Organizēt praktisko semināru pedagogiem par izglītību ilgtspējīgai attīstībai un jaunām sadarbības iespējām vides jomā. Izstrādāt brošūru par vides izglītības un sabiedrības informēšanas aktivitātēm atkritumu jomā Ziemeļvidzemes reģionā. Projekta rezultāts: Praktiskais seminārs pedagogiem sniegs pieredzi, zināšanas un idejas par aktuālām vides tēmām izglītībā ilgtspējīgai attīstībai. Brošūra būs vērtīgs informācijas apkopojums mērķgrupām: izglītības iestādes, pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāji par labas prakses piemēriem atkritumu jomā un sabiedrības informēšanā par izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

Brošūra "ZAAO sabiedrības izglītošanas pieredze un sadarbība atkritumu apsaimniekošanas jomā Ziemeļvidzmemē"

Praktiskais seminārs pedagogiem