LVAF

SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" no 2007. gada 31. maija līdz 2007. gada 30. decembrim īstenoja projektu "Šķiroto atkritumu dzīves cikls".
Projekta rezultāti:

  • izstrādāti izglītojoši bukleti "Šķiroto atkritumu cikls" (2500 gab.) Ziemeļvidzemes reģiona iedzīvotājiem pašvaldībās;
  • sadarbībā ar Vidzemes TV sagatavots video sižets par šķiroto atkritumu bukletu, par izglītošanas lomu atkritumu šķirošanā ikdienā;
  • bukleti izplatīti 10 EKO laukumos Ziemeļvidzemes reģionā un pašvaldībās, kurā atrodas EKO punkti (Valmieras pašvaldība, Cēsu pašvaldība u.c.)

Šķiroto atkritumu cikls (*.pdf)

SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" sadarbībā ar pirmskolas izglītības iestādi "Mežmaliņa" (Priekuļi, Cēsu rajons) no 2007. gada 8. janvāra līdz 2007. gada 30. decembrim īstenoja projektu "Vides mācība maziem bērniem".Projekta rezultāti:

  • sagatavots mācību materiāls dabas zinībās "Vides mācība maziem bērniem" Ziemeļvidzemes reģiona (Cēsu rajons, Limbažu rajons, Valkas rajons, Valmieras rajons) pirmskolas izglītības iestādēm;
  • noorganizēti 4 semināri pirmskolas izglītības iestādēm (Cēsu rajons, Limbažu rajons, Valkas rajons, Valmieras rajons) par mācību materiālu "Vides mācība maziem bērniem";
  • sadarbībā ar rajonu izglītības pārvaldēm (Cēsu rajons, Limbažu rajons, Valkas rajons, Valmieras rajons) izplatīts mācību materiāls pirmskolas izglītības iestādēm
Projekta īstenošanas laiks: 15.04.2008- 30.10.2008
Projekts īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Projekta mērķis: veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu vides izglītībā atkritumu apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm: skola, pašvaldība, atkritumu apsaimniekošanas organizācija, sabiedrība Projekta uzdevumi: Organizēt praktisko semināru pedagogiem par izglītību ilgtspējīgai attīstībai un jaunām sadarbības iespējām vides jomā. Izstrādāt brošūru par vides izglītības un sabiedrības informēšanas aktivitātēm atkritumu jomā Ziemeļvidzemes reģionā. Projekta rezultāts: Praktiskais seminārs pedagogiem sniegs pieredzi, zināšanas un idejas par aktuālām vides tēmām izglītībā ilgtspējīgai attīstībai. Brošūra būs vērtīgs informācijas apkopojums mērķgrupām: izglītības iestādes, pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāji par labas prakses piemēriem atkritumu jomā un sabiedrības informēšanā par izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

Brošūra "ZAAO sabiedrības izglītošanas pieredze un sadarbība atkritumu apsaimniekošanas jomā Ziemeļvidzmemē"

Praktiskais seminārs pedagogiem 

 

  

Projekta nosaukums:

„Interaktīva akcija –„Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi”’.

Projekta mērķis:

Interaktīvā un viegli uztveramā veidā informēt  un iesaistīt sabiedrību atkritumu šķirošanas procesā, lai ilgtermiņā veicinātu vides apziņas veidošanos videi draudzīgai rīcībai.

Projekta īstenošanas laiks:

2013. gada aprīlis- jūlijs

Projekta aktivitātes

ZAAO darbības reģionā 7 pilsētās (Balvi, Cēsis, Limbaži, Saulkrastri, Smiltene, Valka, Valmiera) nedēļas ietvaros izveidot vides objektu –instalācijas, kur izglītošanas nolūkā tiks izmantoti dalītu atkritumu veidi (papīrs, PET pudeles, polietilēns, metāls, stikls).

Izveidot informatīvu materiālu – vides avīzi ZAAO darbības reģiona iedzīvotājiem par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu - dalītu atkritumu vākšanu otrreizējai pārstrādei

Izveidot informatīvi – izglītojošas uzlīmes par atkritumu šķirošanu dalītu atkritumu konteineriem ZAAO darbības reģionā.

Akcijas laikā eksponēt vides objektus - instalācijas sabiedrībai pieejamā vietā pašvaldības teritorijā un, noslēdzoties akcijas laikam, pārvietot tās apskatei uz EKO laukumiem ZAAO darbības reģionā.

Projekta finansējums

Projekta kopējais finansējums 5072Ls
47% no kopējā finansējuma finansē Latvijas vides aizsardzības fonds apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” konkursā "Atbildīgs dzīvesveids" ietvaros.

Projekta rezultāti

Noorganizētas akcijas ZAAO darbības reģiona 7 pilsētās (Balvi, Cēsis, Limbaži, Saulkrastri, Smiltene, Valka, Valmiera) un izveidoti  vides objekti:
izveidotas instalācijas "Atkritumu koks"
 

Izveidots informatīvs materiāls Vides avīze


Izveidotas informatīvi izglītojošas uzlīmes

 

 

Projekta nosaukums:

„Interaktīva akcija –„Atkritumi = resursi”’.

Projekta mērķis:

Mērķis: atraktīvā un viegli uztveramā veidā ZAAO darbības reģionā izglītot, informēt un iesaistīt iedzīvotājus atkritumu šķirošanā, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu un  veicinātu resursu atkārtotu izmantošanu.

Projekta īstenošanas laiks:

2014. gada aprīlis- septembris

Projekta aktivitātes

Projekta uzdevumi:

Noorganizēt  interaktīvu akciju „Atkritumi = resursi” ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās  un popularizēt to plašākai sabiedrībai.

ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās publiskos pasākumos  eksponēt interaktīvu telti

ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās publiskos pasākumos  eksponēt instalāciju „Atkritumu konteiners”.

ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās publiskos pasākumos un projekta laikā kopumā prezentēt informatīvo materiālu,   popularizējot ZAAO darbības reģionā izveidoto atkritumu šķirošanas sistēmu.

Projekta finansējums

Projekta kopējais finansējums 6424EUR
59% no kopējā finansējuma finansē Latvijas vides aizsardzības fonds apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” konkursā "Atbildīgs dzīvesveids" ietvaros.

Projekta rezultāti

Izveidota interaktīva telts un instalācija "Atkritumu konteiners". Izveidots izdales materiāls "ZAAO pastkarte"

Dalība ZAAO darbības reģiona pilsētas svētkos  ar interaktīvu akciju "Atkritumi=resursi": Valmiera, Smiltenes novads, Balvi, Cēsis, Jaunpiebalga, Salacgrīva.