Latvian Environmental Protection Fund

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA “ZAAO” 2017.-2018.gadā realizēja projektu “Jaunie vides līderi”

Mērķis: Veidot viedokļu līderu tīklu Vidzemes un Ziemeļlatgales vidusskolās, īstenojot īpaši izstrādātus, kopīgus pasākumus un uzdevumus skolēnu izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Īpaši izveidota ekspertu komanda projekta dalībniekiem sniedz konsultatīvu un informatīvu atbalstu pasākumu rīkošanā, prezentācijas prasmju izkopšanā, sava viedokļa formulēšanā un komunikācijas jautājumos, spēcinot jauno viedokļu līderu pārliecību iestājoties par dažādiem vides jautājumiem un konkurētspēju darba tirgū.

Aktivitātes:

-         Izveidotas 11 viedokļu līderu komandas no dažādām Vidzemes un Ziemeļlatgales mācību iestādēm

- Izveidota ekspertu komanda, kas izglīto projekta komandu par dažādām ar projektu un pasākumu vadīšanu, prezentēšanu saistītām tēmām, kā arī visa projekta laikā sniedz informatīvu atbalstu

-         Īstenotas trīs apmācību dienas, kuru laikā komandas tika apmācītas pasākumu organizēšanā, projektu un aktivitāšu plānošanā, pētījumu izstrādē, kvalitatīvu prezentāciju sagatavošanā un īstenošanā, uzstāšanās mākslā, viedokļa formulēšanā un argimentācijā, jautājumos par aprites ekonomiku, vides aizsardzību

- 19.janvārī norisinājās projekta noslēguma pasākums, kura laikā visas komandas sniedza noslēguma prezentāciju par projekta laikā veiktajiem uzdevumiem

Projektā iesaistījušies ap 80 cilvēkiem

Projekts ilga no 13.04.2017. – 31.03.2018.

LVAF piešķīris 14776, 00 euro

ZAAO līdzfinansē 1730, 90 euro

Projekta rezultāti:

-         Skolēni izveidojuši mācību materiālus (buketu, video, grāmatas, plakāta un spēles formātos) saviem vienaudžiem par dažādām ar aprites ekonomiku saistītām tēmām

-        Projekta noslēgumā notikusi erudīcijas spēle skolēniem

- Katra komanda izstrādājusi pētījumu, teorijas apskatu, mācību materiālu un īstenojusi kādu aktivitāti, lai iesaistītu savus apkārtējos, par izvēlēto aprites ekonomikas tēmu

- Komandas īstenojušas pieredzes apmaiņas braucienus savā starpā, veidojot sadraudzības tīklu un izzinot citu komandu tēmas

Pirmās vietas ieguvēji - Jaunie vides līderi no Salacgrīvas vidusskolas

Pirmās vietas ieguvēji - Jaunie vides līderi no Salacgrīvas vidusskolas.

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA “ZAAO” un Latvijas Reģionu Televīziju “Re:TV” realizēja 2017.gadā projektu “Vides erudīts”

 Projektā tika veidota erudīcijas spēle „Vides erudīts” vidusskolēniem par cilvēka ietekmi uz vidi un pareizu atkritumu apsaimniekošanu. Spēle klātienē norisinājās 13 posmos starp Vidzemes skolu komandām.

 Projekts tika organizēts 3 kārtās:

1)       13 klātienes spēļu posmi 5 Vidzemes pilsētās, kurās varēja piedalīties arī līdzjutēji. Erudīcijas spēles “Vides erudīts” dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem par dažādām vides aizsardzības tēmām un jātiek galā ar praktisko uzdevumu – atkritumu šķirošanu. Kopā erudīcijas spēlē piedalījās 27 komandas, t.i. 81 skolēns, pārstāvot 19 Vidzemes vidusskolas. Spēļu posmi norisinājās Gulbenē, Valkā, Vecpiebalgā, Smiltenē un Valmierā.

2)       Visiem 13 spēļu posmiem tika nodrošināts video ieraksts un spēle tika pārraidīta kanālā „Re:TV” no 7.oktobra līdz 18.novembrim. Video ieraksti pieejami Re:TV youtube.com kontā, un katrs var pārbaudīt savas zināšanas, skatoties spēli un mēģinot atbildēt uz jautājumiem, kas uzdoti spēles dalībniekiem.

3)       No sagatavotajiem klātienes spēļu jautājumiem tika izveidota arī speciāla galda spēle ar tādu pašu nosaukumu „Vides erudīts”, kuru balvās saņēma spēļu pusfinālisti. Šīs galda spēles tiks izmantotas arī turpmākajos Daibes ilgtspējas centra, Daibes poligona un ZAAO vides izglītības pasākumos.  

Projekta norises laiks no 2017.g. jūnija līdz 2017.g. novembrim.

 Vides izglītības projektu organizēja biedrība “Daibes ilgstspējas centrs” sadarbībā ar SIA “ZAAO” un Latvijas Reģionu Televīziju “Re:TV”. 

Projektu finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds, līdzfinansējumu nodrošināja Re:TV.

 

LVAF finansējums 34 323,00

Re:TV līdzfinansējums 4810,00

Kopējās projekta izmaksas 39 133,00

 

Video http://www.retv.lv/project/vides-erudits/

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA “ZAAO” 2017.gadā realizēja projektu “Tīra vide teiks PALDIES”

Mērķis: Projekta laikā tika organizēti izglītojoši semināri ar mērķi izglītot pagastu un novadu pārvaldniekus, kā arī pašvaldību namu apsaimniekotājus par videi draudzīgas saimniekošanas principiem. Projekta laikā ar zināšanu pārbaudes testu tika noskaidrotas pārvaldnieku zināšanas par aprites ekonomiku, videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un resursu taupīšanu, lai, balsoties uz iegūtajiem rezultātiem, izstrādātu rokasgrāmatu šīs mērķauditorijas vajadzībām darbā ar iedzīvotājiem.

Aktivitātes:

-         Īstenots projekta uzsākšanas pasākums RAAC “Daibe”, kura laikā pašvaldību darbinieki tika iepazīstināti ar projekta gaitu, aprites ekonomikas principiem, tika apspriesti dažādi ar vides izglītību saistīti jautājumi

- Izveidota nozares profesionāļu – lektoru komanda: Signe Zakka (Valsts vides dienests), Edgars Atlācis un Agnese Kauce (Zvērinātu advokātu birojs “Edgars Atlācis un Partneri”), Normunds Mihailovs (Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālists) un Ginta Gailuma (SIA “ZAAO”)

-       Noorganizēti un  īstenoti 11 izglītojoši semināri par videi draudzīgu saimniekošanu novados un pagastos Valmierā, Smiltenē, Strenčos, Rūjienā, Alojā, Limbažos, Stalbē, Cēsīs, Vecpiebalgā, Balvos un Apē

-         Pārbaudītas projekta dalībnieku zināšanas PIRMS un PĒC dalības semināros par dažādām ar vides aizsardzību saistītām tēmām

Kopā piedalījies 101 pašvaldības darbinieks.

Projekts ilga no 11.05.2017. – 30.10.2017.

LVAF piešķīris 16992,00 euro
ZAAO līdzfinansē 1312,31 euro

PDF iconRokasgrāmata pašvaldību darbiniekiem - videi draudzīga saimniekošana

Projekta rezultāti:

-         Īstenoti 11 izglītojoši semināri, kuros kopumā piedalījušies vairāk nekā 101 pašvaldības darbinieks

- Izveidota rokasgrāmatas pašvaldību darbiniekiem “Videi draudzīga saimniekošana” elektroniskā un drukātā versija

-         Izveidotas divas animācijas pamācības – “Aprites ekonomika” un “Videi draudzīgs dzīvesveids”

 

 

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA “ZAAO” 2017.gadā īstenoja projektu “Mobilā vides izziņas klase” Mērķis: Zinātniski izglītojošu aktivitāšu kopums „Mobilā vides izziņas klase” organizēšana dažādās Vidzemes un Ziemeļlatgales pilsētu izglītības iestādēs par videi draudzīgu dzīvesveidu, atkritumu šķirošanas un pārstrādes nozīmīgumu, kā arī katra indivīda atbildību sakoptas un tīras vides nodrošināšanā. - Īstenotas 22 interaktīvas un mūsdienīgas vides izziņas mācību stundas dažādās Vidzemes un Ziemeļlatgales mācību iestādēs; - Vides izziņu stundā īstenoti eksperimenti minilaboratorijā, kas attēlo cilvēka rīcības ietekmi uz vidi, demonstrē vides tehnoloģiju darbības procesu, skaidro aprites ekonomikas būtiskumu. - Mācību stundās īstenotas radošās darbnīcas. Šo darbnīcu laikā no šķietamiem atkritumiem tika radītas jaunas, ikdienā noderīgas lietas - no nolietotiem adītiem džemperiem radījām siltas migas mājas mīluļiem, no PET pudelēm darinājām spēles, vairs nederīgajiem T-krekliem iepirkumu maisiņus un no tukšām burkām – dažādu lietu uzglabāšanai stilīgus toverus. Radoši, izmantojot it kā vairs nederīgo un dodot iespēju lietām dzīvot vēlreiz. Kopā piedalījušies 650 bērni un viņu skolotāji. Projekts ilga no 13.04.2017. – 30.11.2017. LVAF piešķīris 15467,00 euro ZAAO līdzfinansē 2370,00 euro Projekta rezultāti: - Izstrādāts vides izziņas mācību stundas saturs, ko skolotāji var izmantot šajā un nākošajos mācību gados integrējot vides izglītību mācību saturā; - Īstenotas 22 vides izziņas mācību stundas pedagoga, laboranta un mākslinieka vadībā; - Iegādāts minilaboratoriju un mācību stundu inventārs, ko plānots izmantot arī turpmāk vides izziņas mācību stundu pasniegšanā.

"North Vidzeme Waste Management Organisation, Ltd." 31.05. 2007- 30.12.2007 implemented the project “Life Cycle of Sorted Waste". 

Project outcomes:

- educational brochures "Life Cycle of Sorted Waste" (2500 brochures) designed and printed for the residents of North Vidzeme local governments;

- video material about the sorted wasted brochure and the role of education in daily waste sorting prepared in cooperation with Vidzeme TV;

- brochures disseminated at 10 ECO stations in North Vidzeme Region and in local governments having ECO stations (Valmiera and Cēsis local government territories, a. o.)

 

"North Vidzeme Waste Management Organisation, Ltd." in cooperation with the pre-school education institution “Mežmaliņa" (Priekuļi, Cēsis District) 08.01.2007- 30.12.2007 implemented a project „Environmental Studies for Kids”.


Project outcomes:

- teaching materials „Environmental Studies for Kids” for nature studies in North Vidzeme Region (Cēsis District, Limbaži District, Valka District, Valmiera District) for pre-school education institutions.

- 4 seminars were organised for pre-school educational institutions (Cēsis District, Limbaži District, Valka District, Valmiera District) about the teaching materials „Environmental Studies for Kids”;

- in cooperation with district education boards in Cēsis, Limbaži, Valka and Valmiera Districts the teaching materials were disseminated among pre-school education institutions.

 

Projekta īstenošanas laiks: 15.04.2008- 30.10.2008
Projekts īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Duration of the project: 15.04.2008- 30.10.2008.


The goal of the project is to promote information exchange among all the parties involved in environmental education of waste management: schools, local governments, waste management organisation, the community.


Project objectives: to organise a practical seminar for teachers on education for sustainable development and new cooperation possibilities in the sphere of environment; to design a brochure about environmental education and community information activities regarding environment in North Vidzeme Region.


Project outcomes: the practical seminar will provide teachers with ideas, knowledge and experience in topical issues in education for sustainable development; the brochure will be a valuable source of compiled information about the best practice in the sphere of waste management and information of society about education for sustainable development.

Brochure ''ZAAO community education experience and cooperation in the sphere of waste management in North Vidzeme

Practical seminar for teachers

 

 
 

Projekta nosaukums:

„Interaktīva akcija –„Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi”’.

Projekta mērķis:

Interaktīvā un viegli uztveramā veidā informēt  un iesaistīt sabiedrību atkritumu šķirošanas procesā, lai ilgtermiņā veicinātu vides apziņas veidošanos videi draudzīgai rīcībai.

Projekta īstenošanas laiks:

2013. gada aprīlis- jūlijs

Projekta aktivitātes

ZAAO darbības reģionā 7 pilsētās (Balvi, Cēsis, Limbaži, Saulkrastri, Smiltene, Valka, Valmiera) nedēļas ietvaros izveidot vides objektu –instalācijas, kur izglītošanas nolūkā tiks izmantoti dalītu atkritumu veidi (papīrs, PET pudeles, polietilēns, metāls, stikls).

Izveidot informatīvu materiālu – vides avīzi ZAAO darbības reģiona iedzīvotājiem par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu - dalītu atkritumu vākšanu otrreizējai pārstrādei

Izveidot informatīvi – izglītojošas uzlīmes par atkritumu šķirošanu dalītu atkritumu konteineriem ZAAO darbības reģionā.

Akcijas laikā eksponēt vides objektus - instalācijas sabiedrībai pieejamā vietā pašvaldības teritorijā un, noslēdzoties akcijas laikam, pārvietot tās apskatei uz EKO laukumiem ZAAO darbības reģionā.

Projekta finansējums

Projekta kopējais finansējums 5072Ls
47% no kopējā finansējuma finansē Latvijas vides aizsardzības fonds apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” konkursā "Atbildīgs dzīvesveids" ietvaros.

Projekta rezultāti

Noorganizētas akcijas ZAAO darbības reģiona 7 pilsētās (Balvi, Cēsis, Limbaži, Saulkrastri, Smiltene, Valka, Valmiera) un izveidoti  vides objekti:
izveidotas instalācijas "Atkritumu koks"
 

Izveidots informatīvs materiāls Vides avīze


Izveidotas informatīvi izglītojošas uzlīmes

 

 

Projekta nosaukums:

„Interaktīva akcija –„Atkritumi = resursi”’.

Projekta mērķis:

Mērķis: atraktīvā un viegli uztveramā veidā ZAAO darbības reģionā izglītot, informēt un iesaistīt iedzīvotājus atkritumu šķirošanā, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu un  veicinātu resursu atkārtotu izmantošanu.

Projekta īstenošanas laiks:

2014. gada aprīlis- septembris

Projekta aktivitātes

Projekta uzdevumi:

Noorganizēt  interaktīvu akciju „Atkritumi = resursi” ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās  un popularizēt to plašākai sabiedrībai.

ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās publiskos pasākumos  eksponēt interaktīvu telti

ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās publiskos pasākumos  eksponēt instalāciju „Atkritumu konteiners”.

ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās publiskos pasākumos un projekta laikā kopumā prezentēt informatīvo materiālu,   popularizējot ZAAO darbības reģionā izveidoto atkritumu šķirošanas sistēmu.

Projekta finansējums

Projekta kopējais finansējums 6424EUR
59% no kopējā finansējuma finansē Latvijas vides aizsardzības fonds apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” konkursā "Atbildīgs dzīvesveids" ietvaros.

Projekta rezultāti

Izveidota interaktīva telts un instalācija "Atkritumu konteiners". Izveidots izdales materiāls "ZAAO pastkarte"

Dalība ZAAO darbības reģiona pilsētas svētkos  ar interaktīvu akciju "Atkritumi=resursi": Valmiera, Smiltenes novads, Balvi, Cēsis, Jaunpiebalga, Salacgrīva.