Latvian Environmental Protection Fund

"North Vidzeme Waste Management Organisation, Ltd." 31.05. 2007- 30.12.2007 implemented the project “Life Cycle of Sorted Waste". 

Project outcomes:

- educational brochures "Life Cycle of Sorted Waste" (2500 brochures) designed and printed for the residents of North Vidzeme local governments;

- video material about the sorted wasted brochure and the role of education in daily waste sorting prepared in cooperation with Vidzeme TV;

- brochures disseminated at 10 ECO stations in North Vidzeme Region and in local governments having ECO stations (Valmiera and Cēsis local government territories, a. o.)

 

"North Vidzeme Waste Management Organisation, Ltd." in cooperation with the pre-school education institution “Mežmaliņa" (Priekuļi, Cēsis District) 08.01.2007- 30.12.2007 implemented a project „Environmental Studies for Kids”.


Project outcomes:

- teaching materials „Environmental Studies for Kids” for nature studies in North Vidzeme Region (Cēsis District, Limbaži District, Valka District, Valmiera District) for pre-school education institutions.

- 4 seminars were organised for pre-school educational institutions (Cēsis District, Limbaži District, Valka District, Valmiera District) about the teaching materials „Environmental Studies for Kids”;

- in cooperation with district education boards in Cēsis, Limbaži, Valka and Valmiera Districts the teaching materials were disseminated among pre-school education institutions.

 

Projekta īstenošanas laiks: 15.04.2008- 30.10.2008
Projekts īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Duration of the project: 15.04.2008- 30.10.2008.


The goal of the project is to promote information exchange among all the parties involved in environmental education of waste management: schools, local governments, waste management organisation, the community.


Project objectives: to organise a practical seminar for teachers on education for sustainable development and new cooperation possibilities in the sphere of environment; to design a brochure about environmental education and community information activities regarding environment in North Vidzeme Region.


Project outcomes: the practical seminar will provide teachers with ideas, knowledge and experience in topical issues in education for sustainable development; the brochure will be a valuable source of compiled information about the best practice in the sphere of waste management and information of society about education for sustainable development.

Brochure ''ZAAO community education experience and cooperation in the sphere of waste management in North Vidzeme

Practical seminar for teachers

 

  

Projekta nosaukums:

„Interaktīva akcija –„Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi”’.

Projekta mērķis:

Interaktīvā un viegli uztveramā veidā informēt  un iesaistīt sabiedrību atkritumu šķirošanas procesā, lai ilgtermiņā veicinātu vides apziņas veidošanos videi draudzīgai rīcībai.

Projekta īstenošanas laiks:

2013. gada aprīlis- jūlijs

Projekta aktivitātes

ZAAO darbības reģionā 7 pilsētās (Balvi, Cēsis, Limbaži, Saulkrastri, Smiltene, Valka, Valmiera) nedēļas ietvaros izveidot vides objektu –instalācijas, kur izglītošanas nolūkā tiks izmantoti dalītu atkritumu veidi (papīrs, PET pudeles, polietilēns, metāls, stikls).

Izveidot informatīvu materiālu – vides avīzi ZAAO darbības reģiona iedzīvotājiem par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu - dalītu atkritumu vākšanu otrreizējai pārstrādei

Izveidot informatīvi – izglītojošas uzlīmes par atkritumu šķirošanu dalītu atkritumu konteineriem ZAAO darbības reģionā.

Akcijas laikā eksponēt vides objektus - instalācijas sabiedrībai pieejamā vietā pašvaldības teritorijā un, noslēdzoties akcijas laikam, pārvietot tās apskatei uz EKO laukumiem ZAAO darbības reģionā.

Projekta finansējums

Projekta kopējais finansējums 5072Ls
47% no kopējā finansējuma finansē Latvijas vides aizsardzības fonds apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” konkursā "Atbildīgs dzīvesveids" ietvaros.

Projekta rezultāti

Noorganizētas akcijas ZAAO darbības reģiona 7 pilsētās (Balvi, Cēsis, Limbaži, Saulkrastri, Smiltene, Valka, Valmiera) un izveidoti  vides objekti:
izveidotas instalācijas "Atkritumu koks"
 

Izveidots informatīvs materiāls Vides avīze


Izveidotas informatīvi izglītojošas uzlīmes

 

 

Projekta nosaukums:

„Interaktīva akcija –„Atkritumi = resursi”’.

Projekta mērķis:

Mērķis: atraktīvā un viegli uztveramā veidā ZAAO darbības reģionā izglītot, informēt un iesaistīt iedzīvotājus atkritumu šķirošanā, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu un  veicinātu resursu atkārtotu izmantošanu.

Projekta īstenošanas laiks:

2014. gada aprīlis- septembris

Projekta aktivitātes

Projekta uzdevumi:

Noorganizēt  interaktīvu akciju „Atkritumi = resursi” ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās  un popularizēt to plašākai sabiedrībai.

ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās publiskos pasākumos  eksponēt interaktīvu telti

ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās publiskos pasākumos  eksponēt instalāciju „Atkritumu konteiners”.

ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās publiskos pasākumos un projekta laikā kopumā prezentēt informatīvo materiālu,   popularizējot ZAAO darbības reģionā izveidoto atkritumu šķirošanas sistēmu.

Projekta finansējums

Projekta kopējais finansējums 6424EUR
59% no kopējā finansējuma finansē Latvijas vides aizsardzības fonds apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” konkursā "Atbildīgs dzīvesveids" ietvaros.

Projekta rezultāti

Izveidota interaktīva telts un instalācija "Atkritumu konteiners". Izveidots izdales materiāls "ZAAO pastkarte"

Dalība ZAAO darbības reģiona pilsētas svētkos  ar interaktīvu akciju "Atkritumi=resursi": Valmiera, Smiltenes novads, Balvi, Cēsis, Jaunpiebalga, Salacgrīva.